I nasjonalparken møtes subarktisk og lavarktiske fastland. Her møtes arter på sin nordligste, sydligste og vestligste utbredelse.  Smålakseelvene ligger som perler på en snor. I kjernen av området er landskapet slik det var før siste istid. Utsynet er storslagent om du vandrer mot Varangerfjorden i syd eller Barentshavet og Ishavet i nord. I dette landskapet er avstandene store, været skifter fort og vi menneskene blir små under horisonten.

I utkanten av nasjonalparken er det noen utvalgte tilrettelagte startsteder. Her må du hovedsakelig navigere selv. Området er en av de siste i Norge som ikke har et utbredt nett av merka stier. Her er flere dyretråkk skapt av rein på evig vandring,  enn av folk.

Nasjonalparken er omgitt av flere verneområder med landskap preget av forrevne og forkastede lagdelte bergarter ved kysten, unike sanddynesystemer, steinstrender med tydelige spor fra landhevingen og den røffe arktiske næringskyst med drivtømmer og fravær av vegetasjon på den ytterste kyst

I vår kartbrosjyre finner du kart over hele området Åpner i ny fane.

Her kan du se en film fra Nattfjelldalen Åpner i ny fane.

Blokkmarker skapt før siste istid. Foto: Bjarne Riesto.

Ragnarokkhytta. Foto: Geir Østereng

Utforsk nasjonalparken via startpunkt Nattfjelldalen/Idjaávži/Koppakuru, Komagdalen/ Stuorrajohka/ Komagdaali og Ordo/Oarddojávri/Ortojärvi. Fra startpunkt Nattfjelldalen er stien merket til nasjonalparkgrensen. Herfra må du kunne navigere videre selv. Fra startpunkt Komagdalen er det er fuglestien merket, som er en sti på 4 km, med informasjon om dalens fugleliv . Foruten disse er det ingen varda eller merka løyper. Du må derfor selv finne fram i terrenget. Det er noen enkle, åpne hytter og buer i området. Uansett anbefaler vi på lengre turer å ta med eget telt, om du mister sikten eller været blir brutalt og du må søke ly.

Området har flere sjeldne og særegne naturkvaliteter, fra kystklima til frodige dalfører og høyfjell med blokkmark og ur. Vassdragene som slynger seg gjennom dalene er livsnerven for laks, sjørøye og sjøørret. De store inngrepsfrie områdene på land og utsynet med horisonten utover havet er en unik kvalitet for Varanger, både i nasjonal og europeisk målestokk. Her har tamreinflokkene tilgang på rike sommerbeiter. I dette er spor av levd liv langt tilbake fra eldre steinalder til veidekultur, villreinfangst, dagens moderne levende tamreindrift og dagens høstingsbaserte bruk av naturen.

Hvorfor nasjonalpark?

Nasjonalparken ble vernet i 2006 og dekker et areal på 1804 km2.

Formålet med vernet er å:

  • å bevare et stort i det vesentlige urørt naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-Norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner.
  • I sone A er det avgrenset et særlig viktig myr- og våtmarksområde med stor vitenskapelig betydning som referanseområde og med egenart i form av mange småvann og myrdammer. Området gir leveområder for en rik og variert fauna av våtmarksfugl, også trua arter. Området er svært viktig for sædgås og dverggås.
  • Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Sone A av nasjonalparken består av små vatn og våtmarker. Foto: Geir Østereng

Bålkos. Foto: Bjarne Riesto

Hva er lov i nasjonalparken?

Vanlige ferdselsformer ved enkelt friluftsliv er lov. Du kan plukke bær, matsopp og fiske i vatnene. Skånsomt uttak av ved til kaffebålet fungerer fint. Du kan gå, ri med hest, snøkite. I skogen kan du sykle med vanlig sykkel på sti, og i høyfjellet over alt.

All ferdsel skal skje varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon og kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres.

Spesielle bestemmelser

Småviltjakt kan utøves med unntak av lengst vest i sone A hvor all jakt starter tidligst 10. september. I Sone A er det ekstra lang periode for båndtvang (fra og med 1 april, til og med 9 september). Det er åpnet for elgjakt.

Nasjonalparken er også vernet mot støy. Det betyr blant annet at bruk av droner, modellfly og motorisert isbor ikke er lov, men å synge høgt på tur er greit så lenge det ikke er til plage for dyr og mennesker!

 Motorferdselsforbud

Bruk av el-sykkel er forbudt. Motorisert ferdsel på snødekt mark og barmark samt flyging under 300 m er forbudt, med noen unntak. Snøskuter kan benyttes på kommunale snøskuterløyper, etter eget regelverk forkynt i forskrift knyttet til den enkelte løypa. Kommunene forkynner på sine nettsider om den enkelte løypa er åpen.

Organisert ferdsel

Organisert turvirksomhet til fots er lov så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Dette omfatter organisert ferdsel ved ridning med hest, snøkiting, hundekjøring med mer. Oppsøkende organisert aktivitet til fots til lokaliteter med trua arter som fjellrev, rovfugl etc. er søknadspliktig.

Fra midten av april ut juni er tamreinen spesielt sårbar for forstyrrelser.
Bruk de gamle bålplassene ved vassdragene. Ikke tenn på søpla, ta den heller med hjem. Ved telting over flere døgn på rad bør teltet flyttes jevnlig slik at vegetasjonen ikke blir skygget ut.

Telt i Sandfjorddalen. Foto: Randull Valle

Fjellrev i spretten mot foringsstasjon. Foto: Geir Østereng

Husk ellers fiske- og jaktkort som du får kjøpt på Finnmarkseiendommen fefo.no Åpner i ny fane.

Desinfiser fiskeutstyr om du kommer fra et annet sted og skal fiske i en lakseførende elv. Bruk av levende agn er ikke lov.

Husk ! Vegetasjonen, dyrelivet, kulturminnene har et ekstra vern.

Forlat nasjonalparken slik du ønsker å komme tilbake til den – Sporløs ferdsel er best praksis!

Forskrift om fjellrev

En egen forskrift som ivaretar fjellreven spesielt tilsier at du må forsøke å holde minst 300 m avstand om du skulle møte på fjellreven. Unngå å forstyrre og unngå områder med oppsatte foringsstasjoner eller kamera. Gjør dette om du møter fjellreven på din vei Åpner i ny fane.