Det er 15 siidaandeler (driftkonsesjoner) i Reinbeitedistrikt 6 og i underkant av hundre personer har egne reinmerker. Reindriften er en viktig kultur- og tradisjonsbærer for den nordsamiske kulturen på Varangerhalvøya.

På våren og sommeren utnytter reinen det friske grønnbeitet som gror etter hvert som snøen forsvinner langs fjellsidene. Nyspirte planter er de mest næringsrike. Reinen kan også utnytte kystområdene for å beite på tang og tare som har frisk skudd og reseptakler på vårparten.

På sommeren beveger reinen seg til høgfjellet, og oppsøker gjerne snøfonner for å komme unna insektsplagen og få beitero. Seinsommer og høst trekker reinen ned til lavereliggende fjellområder og dalsøkk, hvor soppen er attraktiv.

Reinen har stor forkjærlighet for lav, særlig seinhøstes og vinterstid, noe den er alene om i den nordiske faunaen. For reinen er laven lettfordøyelig men uten proteiner, og bidrar til å holde kroppsforbrenningen ved like. For andre dyr er lav giftig, og reinsdyrene har derfor denne delikatessen helt for seg selv. Reinlav, pigglav, islandslav og gulskinn som vokser på bakken er viktigst. Lav som vokser på gammel bjørk er også viktig, spesielt ved vanskelige vinterbeiteforhold på bakken.

Reinens pels er godt tilpasset livet på det arktiske fastlandet med tykke dekkhår. Oksene feller gevirene etter brunst og parring på høsten. Ved tunge snøforhold kan reinoksene i flokken bidra til å grave frem beitegropene for simlene. Da simlene fortsatt har gevir kan de jage reinoksene og få tilgang til maten i beitegropene. Når reinen har beitet ferdig, beiter gjerne rypa i gropene.

Her kan du se en film fra samling av rein på vinterbeite utenfor nasjonalparken i giđđadálvi i mars Åpnes i ny fane.

Kalvemerking. Jan Ivvár og Sara merker rein. Foto: Knut Sverre Horn

Reinflokk drives med helikopter. Foto: Jan Ivvár Smuk.

Motorisert ferdsel

Reinen beiter over store områder og flyttes mellom årstidsbeitene. I dagens moderne reindrift benyttes motoriserte hjelpemidler som snøskuter, mindre terrengkjøretøy som firehjuling, og helikopter ved driving til og fra vinterbeitet, samt ved høstsamling for kalvemerking og slakteuttak.

Bruk av helikopter, og bevissthet om at det kjøres på ulike steder under høstsamlingen, samt at samlegjerdet, gjerdeanlegg og reindriftshytter er utenfor nasjonalparken medfører i dag at det er lite spor i marka av reindriften.

I kalvingstiden har reindriften ekstra tilsyn med kalvingsområdene for å kunne avdekke tap til rovvilt og for å avdekke eventuelle andre forstyrrelser.

Høstsamling, merking og slakt

Årets tilgang på kalv varierer og bestemmer hvor mange som kan slaktes. Beiteforholdene i forkant av kalvingstiden påvirker kondisjonen og andel simler som føder kalv.

Ved høstsamlingen drives reinflokkene til den inngjerda beiteinnhegningen ved samlegjerdet i Krampenes.

I samlegjerdet merkes kalvene og rein som skal slaktes velges ut, og resten slippes fri for et år til på beite.

Før flytting til vinterbeitet på sørsiden av Varangerfjorden i november/ desember er det også noe slakteuttak i gjerdet på Seidafjellet.

På senhøsten og vinteren går reinen på sparebluss hvor reinbeitet er akkurat nok for en tøff vinter og vårknipa. Enkelte år kan beitene bli låst av isdekke eller av snøforholdene, slik at reinen ikke har like god tilgang til maten under snøen.  Da må reinen tilleggs fores på vinterbeite. Reinbeitedistrikter som ikke har tilgang til skog med hengelav er ekstra utsatt for låste beiter på våren.

Slakt og merking i Krampenes Foto: Knut Sverre Horn

Reinoksene trekker ned på stranda for å unngå innsektsplagen Foto: Alfred Ørjebu

Unngå å forstyrre reinen

I kalvingsperioden bør man unngå områder med kalvende simler eller simler med små kalv. Om simla blir skremt kan den forlate kalven sin. Kalven er avhengig av moras melk.

Løse hunder kan gjøre stor skade på kort tid. Følg båndtvangsbestemmelsene, og hold hunden i bånd i områder med rein.

I perioden 15 mai – 15 juni går elvene flomstore og reinkalvingen – den mest sårbare tiden for
reinen – pågår. Da er det best å planlegge turen et annet sted.
Legg turen heller til de kystnære områder.

Om du planlegger tur lenger inn på halvøya er forholdene best fra ca. 1 juli. 

I vintre med nedisa beiter og vanskelige beiteforhold er reinen ekstra sårbar for forstyrrelser. 

Når du møter rein

Å oppleve en reinflokk på nært hold er en flott opplevelse:

  • Nyt synet. Med kikkert kommer du nærmere.
  • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Merk i sone A av nasjonalparken er det utvidet båndtvang til og med 9. september. Også utenfor båndtvangstida har du plikt til å ha hunden under kontroll. Løse hunder kan skade vilt så vel som sau og rein på beite.
  • Ta en omveg når du ser beitende rein.
  • Hvis det kommer en reinflokk mot deg, sett deg på huk og vent til den har passert.
  • På våren er reinen ekstra sårbar og simlene kalver. Da må vi vise ekstra hensyn: Stopp og vent, snu og ta en annen veg hvis nødvendig!
Kalvemerking. Foto: Knut Sverre Horn