Álbmotmeahccestivrras lea hálddašaneiseváldi álbmotmeahcis ja njealji eará lagaš suodjalanguovllus. Várnjárgga álbmotmeahccestivrra lea Birasdirektoráhtta nammadan, ja das leat miellahtut guoskevaš gielddain Čáhcesullos, Várggáin, Báhcavuonas ja Unjárggas ja Fylkkagielddas main juohkehaččas lea okta áirasa, ja Sámedikkis guokte áirasa.

Álbmotmeahccestivra čađaha jahkásaš doaibmabijuid nugo dikšuma, diehtojuohkima ja láhčima. Álbmotmeahccestivrras lea čállingoddi mas lea álbmotmeahccehálddašeaddji mas lea kantuvra Bierggis ja Čáhcesullos. Hálddašaneiseválddis lea lagaš ovttasbargu Stáhta luonddubearráigeahčuin Čáhcesullos ja Deanušalddis, mii lea bearráigeahčči suodjalanguovlluin. Guovllu hálddašanrámmat leat juohke guovllu suodjalanláhkaásahusain.

Mii hálddašat vihtta suodjalanguovllu – Suodjalanláhkaásahusat:

Várnjárgga álbmotmeahcci Opens in new tab
Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci Opens in new tabOarddu luondumeahcci Opens in new tab
Sandfjordneset naturreservat Opens in new tab
Ytre Syltevika naturreservat Opens in new tab

Várnjárgga álbmotmeahccestivra geahčadeamen Ytre Syltevika luonddumeahcis Govven: Geir Østereng

Gáddečorgen Ytre Syltevikas ovttas Stáhta luonddubearráigeahčuin. Govven: Geir Østereng

I tillegg arbeides det med en forvaltningsplan for Varangerhalvøya nasjonalpark, Syltefjorddalen naturreservat og Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde som skal gi retningslinjer til nasjonalparkstyret for hvordan verneforskriftene skal tolkes. I forvaltningsplanen avklares rundt ulike brukerinteresser og det er konkretisert hva som er tillatt og ikke. Forvaltningsplanen baserer seg på reglene i verneforskriften.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes. Styret lager flerårlige skjøtselsplaner for områdene.

Du kan følge styrets arbeid på hjemmesiden deres her Opens in new tab

Statens naturoppsyn (SNO) utfører tilsynsoppgaver i verneområdene, både på privat og offentlig grunn. Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører også skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Vadsø Åpnes i ny fane

Tana Bru Åpnes i ny fane

Stáhta luonddubearráigeahčči Arne Petter Sarre barggus álbmotmeahcis čáppa geassebeaivvi suoidnemánus.

Gáddečorgen Ytre Syltevikas. Govven: Geir Østereng

Stivra geahčadeamen ovttas SNO:in. Govven: Geir Østereng

SNO:s leat olu barggat mat gusket njállamáddodaga seailluheapmái guovllus. Govven: Stáhta luonddubearráigeahčču

SNO Deanušalddis lea čorgen Lupinus nootkatensis-rásiid Oarddus. Govven: Geir Østereng

SNO Čáhcesuolu čorge doabbariid ja linnjábázahusaid Guovžagurrabarttas Stuorrajogas Govven: Geir Østereng

Govva 1. Gáddečorgen Ytre Syltevikas. Govven: Geir Østereng Govva 2. Stivra geahčadeamen ovttas SNO:in. Govven: Geir Østereng Govva 3. SNO:s leat olu barggat mat gusket njállamáddodaga seailluheapmái guovllus. Govven: Stáhta luonddubearráigeahčču Govva 4. SNO Deanušalddis lea čorgen Lupinus nootkatensis-rásiid Oarddus. Govven: Geir Østereng Govva 5. SNO Čáhcesuolu čorge doabbariid ja linnjábázahusaid Guovžagurrabarttas Stuorrajogas Govven: Geir Østereng

Govat suodjalanguovlluid dikšunbarggus maid Stáhta luonddubearráigeahčču bargá álbmotmeahccestivrra ovddas.