Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/ Várnjárgga álbmotmeahccestivra/ Varenkinniemen kansalistarhaan styyri er oppnevnt av Miljødirektoratet, og består av medlemmer foreslått av de berørte kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Unjárga – Nesseby, samt Fylkeskommunen med en representant hver, og Sametinget med to representanter.

Nasjonalparkstyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Nasjonalparkstyret har et sekretariat som består av nasjonalparkforvalter som har kontor i Kiberg og Vadsø. Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn i Vadsø og Tana bru, som er tilsyn i verneområdene. Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriftene for hvert enkelt område.

Vi forvalter fem verneområder – Verneforskrifter:

Varangerhalvøya nasjonalpark /Várnjárgga álbmotmeahcci åpnes i ny fane
Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci åpnes i ny faneSyltefjorddalen naturreservat – Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci åpnes i ny fane
Sandfjordneset naturreservat åpnes i ny fane
Ytre Syltevika naturreservat åpnes i ny fane

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre på befaring i Ytre Syltevika naturreservat Foto: Geir Østereng

Strandrydding Ytre Syltevika i samarbeide med Statens naturoppsyn. Foto: Geir Østereng.

I tillegg arbeides det med en forvaltningsplan for Varangerhalvøya nasjonalpark, Syltefjorddalen naturreservat og Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde som skal gi retningslinjer til nasjonalparkstyret for hvordan verneforskriftene skal tolkes. I forvaltningsplanen avklares rundt ulike brukerinteresser og det er konkretisert hva som er tillatt og ikke. Forvaltningsplanen baserer seg på reglene i verneforskriften.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes. Styret lager flerårlige skjøtselsplaner for områdene.

Du kan følge styrets arbeid på hjemmesiden deres her åpnes i ny fane

Naturoppsynet

Statens naturoppsyn (SNO) utfører tilsynsoppgaver i verneområdene, både på privat og offentlig grunn. Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører også skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Kontaktinformasjon Statens Naturoppsyn:

Vadsø Åpnes i ny fane

Tana Bru Åpnes i ny fane

Vi samarbeider også med indre Kystvakt og Reinpolitiet der det er naturlig.

Arne Petter Sarre i Statens naturoppsyn på jobb i nasjonalparken en godværsdag i juli, Foto: Geir Østereng

Strandrydding i Ytre Syltevika. Foto: Geir Østereng

Styret på befaring sammen med SNO. Foto: Geir Østereng

SNO har mange oppgaver knyttet til å ivareta fjellrevbestanden i området. Foto: Statens naturoppsyn

SNO i Tana har fjernet sandlupiner i Syltefjorddalen. Foto: Geir Østereng

SNO Vadsø fjerner søppel og linjerester fra Bjørneskarhytta - Komagdalen Foto: Geir Østereng

Bilde 1. Strandrydding i Ytre Syltevika. Foto: Geir Østereng. Bilde 2. Styret på befaring sammen med SNO. Foto: Geir Østereng.  Bilde 3. SNO har mange oppgaver knyttet til å ivareta fjellrevbestanden i området. Foto: Statens naturoppsyn. Bilde 4. SNO i Tana har fjernet sandlupiner i Syltefjorddalen. Foto: Geir Østereng. Bilde 5. SNO Vadsø fjerner søppel og linjerester fra Bjørneskarhytta – Komagdalen Foto: Geir Østereng

Bilder fra skjøtselsarbeid med verneområdene som Statens naturoppsyn gjennomfører på oppdrag fra nasjonalparkstyret.