Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona – Oardduvuona suodjemeahcci

 • Området skal ta vare på et egenartet og arktisk preget natur- og kulturlandskap med dets biologiske mangfold.
 • Området har særegne geologiske formasjoner i steiltstående bergarter, og frodige dalbotner med forekomster av sjeldne plantearter.
 • Området har en vill og særpreget næringskyst som er typisk for Øst-Finnmark.

Sammen med nasjonalparken bidrar området til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift, og her er også sau på beite.

Her kan du se en video fra området Åpnes i ny fane

 Ut mot Barentshavet – forvridde lagdelte bergarter i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde. Foto: Bjarne Riesto. 

Indre Syltevik. Foto: Randulf Valle

Friluftsliv og historie

Husk at vegetasjonen er fredet. Ikke la telt stå over flere døgn på samme sted. Bruk gamle bålplasser. Både Austerelva, Vesterelva og Sandfjordelva er lakseførende. Syltevikvatnet er et populært fiskevatn både sommer og vinter. Det er også Oksevatnet som ligger like øst for landskapsvernområdet i Vardø kommune.

Er du heldig kan du se Nise, Vågehval, Finnkval eller Spermkval i sjøen utenfor landskapsvernområdet.

Det var bosetting og stor aktivitet i fiskeriene i hele området før Hamningberg ble fraflyttet, og noen av sporene kan du enda finne spredt omkring i landskapet.

Under 2. verdenskrig lå Partisanene gjemt blant klipper og huler og rapporterte til Russland om de tyske konvoiene med utstyr som gikk til Kirkenes til forsyning av den tyske krigsmaskinen.

Skjøtsel

Området er blant de som er mest utsatt for strandsøppel fra fiskeriene som skyller i land fra Barentshavet. Nasjonalparkstyret fjerner større nøter og plastballer som skyller i land årlig, i samarbeide med Statens naturoppsyn og lokale bedrifter. Vardø ungdomsskole hjelper oss å holde strandlokalitetene hvor Finnmarkssvineblommen vokser, fri for strandsøppel.

Geologi

Opplev den unike geologien med forvridde lagdelte bergarter som langsomt forvitres av havet, langs den nasjonale turistveien fra Svartnes til Hamningberg.

Hjelp oss å ivareta området

 • Lokale organisasjoner er velkomne til å holde strandryddingsaksjoner i samarbeide med oss.
 • Floraen kunne vært bedre kartlagt. Legg gjerne sjeldne plantefunn i artsobservasjoner.no Åpnes i ny fane
 • Ved vesterelvas utløp samles ærfugl og laksender ved myting – legg gjerne observasjoner gjennom året i artsobservasjoner.no Åpnes i ny fane

Spesielle regler i området

 • Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.
 • All ferdsel skal skje varsomt og slik at det ikke skjer skade på vegetasjon, dyreliv og kulturminner
 • Merk at bruk av modellfly og droner er forbudt.
 • El-sykler er forbudt i utmarka – verneforskriften tilsier motorferdselsforbud på barmark i utmark.
 • Sykling og organisert bruk av hest krever tillatelse fra nasjonalparkstyret.

Her er både rein og sau på beite. Husk de ordinære båndtvangsbestemmelsene 1.4 – 20.08. Hold også hunden i bånd utenom denne perioden om du er usikker på om den vil jage sau og rein.

Arktiske ender som Praktærfugl og Stellerand kan du se på kysten langs Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde – Foto: Randulf Valle  

Finnmarkssvineblommen har en utpost i Varanger og fins ellers bare i arktisk Russland – Foto: Geir Vie

Det unike Plantelivet er ekstra beskyttet mot skade og ødeleggelse.
Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt. Varangervalmue (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) og finnmarkssvineblom (Senecio integrifolius) er fredet i medhold av forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 Åpnes i ny fane om fredning av truede arter

Adkomst

Gjennom deler av området går nasjonal turistvei til Hamningberg. Sommerstid er det sommerkafe i Hamningberg. Veien er vinterstengt. Vinterstid når du området via kommunal snøskuterløype.

Faktaark og kart over landskapsvernområdet Åpnes i ny fane

Verneforskrift med regler for landskapsvernområdet Åpnes i ny fane

Ytre Syltevika naturreservat

Reservatet bevarer

 • et strandvollsystem som viser landhevingen etter siste istid,
 • en kyststripe med former som viser havets erosjon i lagdelte bergarter,
 • og et område med arktisk preget kystnatur med uhyre sparsom vegetasjon.

Landskapet består av platåfjell som blir brutt av bratte fjellsider ned mot strandflaten. Her er det klare hevede strandvoller i alle nivåer mellom den øvre marine grense og nåværende havnivå. Bergartene i området er tydelig lagdelte, og forskjellene i bergartlagenes motstandsevne mot havets erosjon har gitt fine formvariasjoner.

Historie og kulturminner

I Ytre Syltevika er det to kirketufter og flere tuftegrupper fra middelalderen og nyere tid. Reservatet har flere kulturminner som skyteskjul og spor av fangstgraver. I fjellet Ovnen finnes ei hule med spor etter steinalderbosetting. Strandlinjen har store mengder drivtømmer.

Ytre Syltevika naturreservat – arktisk næringskyst. Foto: Geir Østereng

Tamrein søker til strendene når insektene blir for plagsomme. Foto: Alfred Ørjebu

Friluftsliv

En åpen hytte som forpaktes av Varangerfjæras venner lengst vest i naturreservatet er tilgjengelig for korte opphold. Lettest atkomst ved å ta til venstre ved Hamningberg mot Skjåvika. Gå stien langs sjøen på rullestein blant drivtømmer. Vi setter pris på om du hjelper oss å rydde strandsøppel fra naturreservatet, som det er tilrettelagt for på sommeren.

Spesielle regler i området

Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse. Tiltak som forstyrrer naturmiljøet må ikke iverksettes.

Tamrein og sau på beite

Her er tamrein på beite – husk båndtvangen fra 1 april til og med 20 august. Hold også hunden i bånd utenom denne perioden om du er usikker på om den vil jage sau og rein.

  Hjelp oss å ivareta området

 • Tagging på berg og stein er ikke lov.
 •  Bruk eksisterende bålplasser og ikke tenn på drivtømmeret.
 • Drivtømmeret er tørt, og ligger tett og brann i kombinasjon med vind kommer bålet fort ut av kontroll og kan ødelegge vegetasjon og landskapets preg.

Skjøtsel

Området er meget utsatt for søppel fra fiskeriene som skyller i land. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre har årlige ryddeaksjoner i samarbeide med Statens naturoppsyn og lokale organisasjoner som Hamningberg bygdelag m.fl.

Faktaark og kart over naturreservatet Åpnes i ny fane

Verneforskrift med regler for naturreservatet Åpnes i ny fane

Lokale organisasjoner, fotturister og Statens naturoppsyn bistår nasjonalparkstyret i å fjerne de store mengdene plastavfall som årlig driver i land fra fiskerivirksomheten i Barentshavet. Foto: Geir Østereng

Et glimt av Persfjorden Foto: Bjarne Riesto

Sandfjordneset naturreservat

Velutviklet sanddynesystem med strand eksponert ut mot Barentshavet. Det meste av dynelandskapet danner et nes mellom stranda og Sandfjordelva. Inne i dyneheia er det flere 10-15 m høye, aktive og velformede paraboldyner. Vegetasjonssoneringen er typisk for Varanger med bare en tynn ishavsreddik-forstrand og bare et utydelig belte med grå dyner innenfor de lyse strandrugdynene.

Planteliv

Sterkt innslag av østlige arter som silkenellik og russemjelt. Sandfjordneset er et av de beste sandyneområdene i Finnmark.

Skjøtsel

Rein og spesielt sau har beitet området sterkt, men etter at «sauesikkert» gjerde ble satt opp våren 1987, har vegetasjonen fått utviklet seg tilnærmet naturlig. Sau jages ut av området og vi fokuserer på godt gjerdehold.

Tamreinen oppsøker gjerne sandstrendene for å holde insektene unna sommerstid.

I området er det et gravfelt som vi antar stammer fra Pomortiden og Pomorhandelens tid.

Faktaark og kart over naturreservatet Åpnes i ny fane

Verneforskrift med regler for naturreservatet Åpnes i ny fane

Reinen søker til insektsfrie områder sommerstid. Foto: Alfred Ørjebu

Syltefjorddalen naturreservat – et elvenært og nordlig lauvskogsområde. Foto: Geir Østereng

Syltefjorddalen naturreservat

Området bevarer et tilnærmet urørt elvenært lauvskogsområde samt en sidedal med kalkrasmark med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Området har særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av en frodig vier- og høgstaudeskog nær den arktiske skoggrensen, med en rekke arter som her har sin absolutte nordgrense eller ligger i utkanten av sitt utbredelsesområde.

Planteliv

Reindalen har spesiell kalkvegetasjon med fastlands-Europas eneste kjente primærlokalitet for varangervalmue. Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt. Varangervalmue (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) er fredet i medhold av forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 Åpnes i ny fane om fredning av truede arter.

Friluftsliv

Syltefjordelva er en god lakseelv som også har sjørøye.

Skjøtselstiltak

Lokal jeger og fiskeforening bekjemper den fremmede arten pukkellaks, og mink fanges i feller i enkelte områder.

Spesielle regler

 • Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse
 • Bruk av drone er forbudt.
 • El-sykler er forbudt.
 • Dyrelivet inkludert hi reir og er fredet mot skade og ødeleggelse.
 • Tiltak som kan endre naturmiljøet må ikke iverksettes.

Atkomst

Sommerstid via vei fra Båtsfjord. Vinterstid via kommunal snøskuterløype.

Faktaark og kart over naturreservatet Åpnes i ny fane

Verneforskrift med regler for naturreservatet Åpnes i ny fane

Syltefjordelva renner gjennom naturreservatet. Foto: Randulf Valle

Syltefjorddalen naturreservat er et viktig vinterbeiteområde for elgen lengst nord på Varangerhalvøya. Foto: Geir Østereng

Verneområder forøvrig på Varangerhalvøya – som Statsforvalteren i Troms og Finnmark forvalter

Vadsø kommune

Sorelvosen naturreservat

– bevarer et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til
området.

Ekkerøya naturreservat

– bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet
til området.

Unjárga gielda – Nesseby kommune

Nesseby naturreservat

– ta vare på et viktig våtmarksområde for fugl, mudderbanker som tørrlegges på fjæra sjø.

Varangerbotn naturreservat

– bevare et strand-, fjære- og gruntvannsområde med rikt fugleliv og velutviklet variert strandengvegetasjon.

Verneområder forøvrig på Varangerhalvøya – som Statsforvalteren i Troms og Finnmark forvalter

Vadsø kommune

Sorelvosen naturreservat

– bevarer et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til
området.

Ekkerøya naturreservat

– bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet
til området.

Unjárga gielda – Nesseby kommune

Nesseby naturreservat

– ta vare på et viktig våtmarksområde for fugl, mudderbanker som tørrlegges på fjæra sjø.

Varangerbotn naturreservat

– bevare et strand-, fjære- og gruntvannsområde med rikt fugleliv og velutviklet variert strandengvegetasjon.

Vardø Kommune

Barvikmyran og Blodskytodden

– bevarer et stort myrkompleks med fint utformede standvoller, og en kyststripe som viser havets erosjon i
lagdelte bergarter.

Oksevatnet landskapsvernområde

– bevare et sammenhengende system av israndmorener og spor etter isdirigert drenering, med formelementer som eskere, breelvavsetninger, smeltevannsgjel og spylerenner.

Komagværstranda naturreservat

– bevare et stort sanddynelandskap i tilknytning til Komagværstranda med stort innslag av østlige plantearter.

Hornøya og Reinøya naturreservat

– fredete sjøfuglkoloni og hekkeområde for en rekke sjøfuglarter som alkefugler, toppskarv og svartbak. Bevare en av de største måkekoloniene i europa.

Båtsfjord Kommune

Makkaurhalvøya naturreservat

– bevare et hekkeområde for sjøfugl og kaste og hårfellingssted for havvert. Stor havsulekoloni med et stort krykkjefjell. Myteområde for laksand og fine dyneheier og strandvoller.

Vardø Kommune

Barvikmyran og Blodskytodden

– bevarer et stort myrkompleks med fint utformede standvoller, og en kyststripe som viser havets erosjon i
lagdelte bergarter.

Oksevatnet landskapsvernområde

– bevare et sammenhengende system av israndmorener og spor etter isdirigert drenering, med formelementer som eskere, breelvavsetninger, smeltevannsgjel og spylerenner.

Komagværstranda naturreservat

– bevare et stort sanddynelandskap i tilknytning til Komagværstranda med stort innslag av østlige plantearter.

Hornøya og Reinøya naturreservat

– fredete sjøfuglkoloni og hekkeområde for en rekke sjøfuglarter som alkefugler, toppskarv og svartbak. Bevare en av de største måkekoloniene i europa.

Båtsfjord Kommune

Makkaurhalvøya naturreservat

– bevare et hekkeområde for sjøfugl og kaste og hårfellingssted for havvert. Stor havsulekoloni med et stort krykkjefjell. Myteområde for laksand og fine dyneheier og strandvoller.

Isfiske på et hemmelig vatn. Foto: Geir Østereng