Subarktinen ja hemiarktinen mannermaa kohtaavat kansallispuistossa. Täällä tapaa lajeja, jotka elävät pohjoisimmalla, eteläisimmällä ja läntisimmällä levinneisyysalueellaan. Pikkulohijokia on kuin helminauhana. Alueen ytimessä maisema on kuin ennen viimeistä jääkautta. Näkymät ovat mahtavia, vaellatpa sitten etelään kohti Varanginvuonoa tai pohjoiseen kohti Barantsinmerta ja Jäämerta. Näissä maisemissa välimatkat ovat pitkiä, sää vaihtuu nopeasti, ja me ihmiset olemme pieniä.

Kansallispuiston ulkoreunoilla on muutama valikoitu lähtöpiste. Pääasiassa joudut suunnistamaan alueella itse. Alue on viimeisimpiä Norjassa ilman merkittyjen polkujen verkostoa. Täällä on enemmän porojen ikuisten vaellusten luomia kulku-uria kuin ihmisten tekemiä polkuja.

Kansallispuiston reunoilla on useita luonnonpuistoja, joiden maisemaa hallitsevat rannikolla louhikkoiset liuskeiset siirroskivilajit, ainutlaatuiset dyynisysteemit ja kivikkorannat, joissa on selviä jälkiä maan kohoamisesta ja ankarasta arktisesta rannikosta, jota uloimpana leimaavat ajopuut ja kasvillisuuden puuttuminen.

Karttaesitteessämme näet koko alueen kartan Avautuu uuteen välilehteen.

Tästä voit katsoa filmin Nattfjelldalenista Avautuu uuteen välilehteen.

Ennen viime jääkautta syntynyttä louhikkoa. Foto: Bjarne Riesto.

Ragnarokkmaja. Foto: Geir Østereng

Tutustu kansallispuistoon jostakin näistä lähtöpisteistä alkaen: Nattfjelldalen, Komagdalen/ tai Oarddojávri/Ortojärvi. Nattfjelldalenin lähtöpisteestä polku on merkitty kansallispuiston rajalle. Sieltä voit suunnistaa edelleen omin voimin. Komagdalenin lähtöpisteestä on merkitty 4 km:n pituinen lintupolku, jonka varrella on tietoa laakson linnustosta. Näitä lukuun ottamatta ei alueella ole mitään viitoitettuja tai merkittyjä reittejä. Sinun on siksi itse selviydyttävä maastossa. Siellä on joitakin yksinkertaisia autiotupia ja kojuja. Suosittelemme joka tapauksessa, että otat oman teltan mukaan pidemmille retkille, sillä jos näkyvyys häviää tai sää muuttuu kurjaksi, joudut hakeutumaan suojaan.

Alueella on monia harvinaisia ja omalaatuisia luontotyyppejä, rannikon ilmastosta reheviin laaksoihin ja tunturilouhikoihin ja vierinkivirinteisiin. Laaksoissa kiemurtelevat joet ovat lohen, meriraudun ja meritaimenen elinhermo. Laajat koskemattomat maa-alueet ja näköala yli meren horisonttiin on Varangin ainutlaatuinen ominaisuus sekä kansallisen että eurooppalaisen mittapuun mukaan. Porolaumoilla on täällä yltäkylläiset kesälaitumet. Alueella on jälkiä eletystä elämästä aina vanhemmalta kivikaudelta lähtien, pyyntimiehistä, peuranmetsästyksestä, nykyisestä poronhoidosta ja luonnonantimien hyödyntämiseen perustuvasta käytöstä.

Miksi kansallispuisto?

Kansallispuisto suojeltiin vuonna 2006 ja se kattaa 1804 km2:n alueen.

Suojelun tavoite on:

  • Säilyttää laaja, oleelliselta osaltaan koskematon, lähes teknisiltä toimenpiteiltä säästynyt luonnonalue, jotta turvataan ekosysteemien, lajien ja kantojen biologinen monimuotoisuus. Tämä käsittää muun muassa Manner-Norjan arktisinta tyyppiä edustavan osan, jonka maanmuodot ovat erikoisia ja jossa on jääkauden jättämiä kerrostumia, arktisia aineksia sisältävä kasvisto ja eläimistö, naalin ydinelinalue ja ainutlaatuisia saamelaisia kulttuurimuistoja.
  • A-vyöhykkeellä on rajattu erittäin tärkeä suo- ja kosteikkoalue, jolla on huomattava tieteellinen merkitys vertailualueena ja joka on omalaatuinen lukuisine pikkujärvineen ja suolampineen. Se on runsaan ja vaihtelevan kosteikkolinnuston elinaluetta, myös uhanalaisten lajien. Alue on erittäin tärkeä metsähanhelle ja kiljuhanhelle.
  • Yleisöllä on mahdollisuus luonnonelämyksiin perinteisesti ja yksinkertaisesti retkeillen ilman liikaa teknisiä varusteita. Luontopohjan säilyttäminen kansallispuistossa on tärkeää saamelaiselle kulttuurille ja elinkeinon harjoittamiselle. Aluetta tulee voida käyttää poronhoitoon.

Kansallispuiston A-vyöhyke koostuu pikku järvistä ja kosteikoista. Foto: Geir Østereng

Tulistelua. Foto: Bjarne Riesto

Mitä kansallispuistossa on lupa tehdä?

Tavalliset liikkumisen muodot ja yksinkertainen retkeily on luvallista. Saat marjastaa, sienestää sekä kalastaa järvissä. Varovainen polttopuun otto kahvinuotiota varten käy päinsä. Voit kävellä, ratsastaa, leijahiihtää. Metsässä voit ajaa tavallisella polkupyörällä polkuja pitkin, tunturissa missä vain.

Kaikki liikkuminen tulee tehdä varoen, jotta et vahingoita kasvillisuutta tai kulttuurimuistoja. Eläimiä ei saa häiritä.

Erityisiä määräyksiä

Pienriistaa saa pyytää, paitsi A-vyöhykkeellä, missä kaikenlainen pyynti alkaa aikaisintaan 10 syyskuuta. A-vyöhykkeellä on erityisen pitkä koirien kiinnipitoaika (1. huhtikuuta – 9. syyskuuta) Hirvenpyynti on luvanvaraista.

Kansallispuistoa suojellaan myös melulta. Se tarkoittaa muun muassa, että siellä ei ole lupa käyttää drooneja, mallilennokkeja tai moottorikairaa, mutta laulaa saa ääneen, kunhan se ei ole kiusaksi eläimille tai ihmisille.

Moottoriajoneuvojen käyttökielto

Sähköpyörän käyttö on kielletty. Moottoriajoneuvon käyttö lumipeitteisellä ja paljaalla maalla on kielletty, samoin lentäminen 300 metriä alempana, muutamin poikkeuksin. Moottorikelkalla saa ajaa kunnallisilla moottorikelkkareiteillä, kutakin reittiä koskevaksi ilmoitettujen sääntöjen mukaisesti. Kunnat ilmoittavat nettisivuillaan, onko kyseinen reitti avattuna.

Organisoitu liikkuminen

Organisoitu retkeily jalan on lupa, kunhan luonnonympäristö ei vahingoitu. Muuhun organisoituun liikkumiseen ja liikkumismuotoihin, jotka voivat vahingoittaa luontoa, tarvitaan erityinen lupa hallintoviranomaisilta. Tämä käsittää organisoidun liikkumisen ratsain, leijahiihdon, koiravaljakkoajelun ynnä muuta. Organisoitu toiminta, jossa jalan käydään katsomassa uhanalaisten lajien, kuten naalin, petolintujen jne. elinalueita, vaatii hakemuksen.

Huhtikuun puolestavälistä kesäkuun loppuun porot ovat erityisen arkoja häiriöille.
Käytä vanhoja nuotiopaikkoja jokien varrella. Älä polta roskiasi, ota ne mieluummin mukaasi kotiin. Jos telttailet useampia päiviä peräkkäin, tulee teltta siirtää usein, niin ettei kasvillisuus vahingoidu.

Teltta Sandfjordin laaksossa. Foto: Randull Valle

Foto: Geir Østereng

Muista muutoin kalastus- ja metsästyslupa, jonka voit ostaa Finnmarks-eiendommenista fefo.no Avautuu uuteen välilehteen.

Desinfioi kalastusvälineet, jos tulet muualta ja aiot kalastaa lohipitoisessa joessa. Elävää täkyä ei ole lupa käyttää.

Muista! Kasvillisuutta, eläimistöä, kulttuurimuistoja suojellaan erityisesti.

Jätä kansallispuisto sellaisena, millaisena haluat sen olevan palatessasi sinne – Jälkiä jättämätön liikkuminen on paras käytäntö!

Naalia koskeva asetus

Asetus, joka huolehtii erityisesti naalista, määrää, että on pyrittävä pysymään vähintään 300 metrin etäisyydellä, jos kohtaa naalin. Vältä häiritsemistä ja karta alueita, joille on sijoitettu ruokinta-asemia tai kameroita. Tee näin, jos kohtaat naalin matkallasi Avautuu uuteen välilehteen.